Általános felhasználási feltételek

1. Bevezető rendelkezések

A jelen általános felhasználási feltételek (a továbbiakban: „ÁFF ”) a monobit nyomda Kft. (a továbbiakban: „ Üzemeltető”) által üzemeltetett http://webfotókönyv.hu weblap (a továbbiakban: „Weblap” ) és a Weblapon elérhető Webáruház (a továbbiakban: „Webáruház”) szolgáltatásainak igénybe vevője (a továbbiakban: „Felhasználó” ) általi használatának feltételeit tartalmazza.

Üzemeltető adatai

Cég neve: monobit nyomda Kft.
Cég képviselő neve: Kalmár Roland
Cég székhelye: 1033 Budapest, Szentendrei u. 95.
Cég adószáma: 23461190-2-41
Cég EU adószáma: HU23461190
Cég cégjegyzékszáma: 01-09-966631
A továbbiakban “Szolgáltató”.

Üzemeltető elérhetősége

Iroda és levelezési címe: 1033 Budapest, Szentendrei u. 95.
Telefon: +36 1 439 0485
Fax: +36 1 439 0486
e-mail: info@monobit.hu
Az ügyfélszolgálat munkanapokon, munkaidőben 09-17 között hívható.

1.2. A Weblap bizonyos szolgáltatásai előzetes adatmegadás nélkül is hozzáférhetőek.

1.2. A Weblap bizonyos szolgáltatásai előzetes adatmegadás nélkül is hozzáférhetőek.

A Weblap többi szolgáltatása – közte a megrendelés – csak a megrendelés teljesítéséhez szükséges regisztrációt (a rendszer által bekért adatok megadását) követően vehetőek igénybe. Ezeket az adatokat Üzemeltető bizalmasan kezeli és csakis Felhasználó jóváhagyása után tárolja el, annak érdekében, hogy legközelebb a megadott email cím és disztribútori kód beazonosításával a további mezőket a rendszer automatikusan kitöltse. Regisztrációt követő en az Üzemeltető a Felhasználót állandó felhasználói ID-vel rögzíti a megrendelői között. A regisztrációhoz szükséges adatok megadásával a Felhasználó elfogadja a jelen Általános Felhasználási Feltételeit, ezzel szerződést köt az Üzemeltetővel.

1.3. Az Üzemeltető bármikor jogosult az Általános Felhasználás Feltételeinek egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról a Weblapon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Weblap használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti. Az Üzemeltető felhívja Felhasználó figyelmét, hogy amennyiben nem kívánja a jelen Általános Felhasználási Feltételeket elfogadni, ne regisztráljon!

1.4. Az Üzemeltető rendszere minden leadott megrendelést külön megrendelésként kezel, a Szerződést megrendelésszámmal látja el és iktatja, és oly módon tárolja amely lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy előhívja azt.

Az Üzemeltető által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.

1.7. Az Üzemeltető felhívja Felhasználó közötti, a Weblapon leadott rendelésekkel kapcsolatos üzleti viszonyra a magyar jog rendelkezései az irányadók. Az esetlegesen felmerülő minden vitás kérdés rendezése első sorban peren kívül, egyeztetés útján történik. A peren kívüli egyeztetés eredménytelensége esetén az Üzemeltető és Felhasználó a vitás kérdés eldöntése kapcsán aláveti magát perértéktől függően a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság döntésének.

2. Webáruház

2.1. A Webáruházban a Felhasználó a monobit nyomda Kft. (székhelye: 1033 Budapest, Szentendrei u. 95., cégjegyzékszáma: 01-09-966631; adószáma: 23461190-2-41) termékeit vásárolhatja meg.

2.2. Tájékoztatjuk, hogy a Webáruházban megrendelhető termékek szellemi alkotásokhoz fűződő jogainak (szerzői- és védjegyjogok) tulajdonosa a monobit nyomda Kft. – a Felhasználó köteles a termékek használata során e jogokat mindenkor tiszteletben tartani.

2.3. Az Üzemeltető a Webáruházat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint működteti. Egyes szolgáltatások esetében az Üzemeltető közvetített szolgáltatást végez.

2.4. Az Üzemeltető felhívja a Felhasználót, hogy – a kifogásolt hely és tartalom megjelölésével – haladéktalanul jelezzék az Üzemeltetőnek, ha megítélésük szerint a Webáruház bármely eleme jogsértő, vagy más személy jogát, jó hírnevét sértheti. Ezekben az esetekben az Üzemeltető minden esetben egyedi mérlegelés alapján dönt arról, hogy eltávolítja-e a kifogásolt tartalmat. Üzemeltető felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a szerzői jogi jogsértést vagy védjegybitorlást megvalósító jogsértés esetén akkor köteles haladéktalanul eltávolítani a tartalmat, ha azt nem a jogosult, vagy az arra jogosult nem megfelelő formában tette közzé.

2.5. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja. Amennyiben az Üzemeltető eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról.

2.6. A Webáruházzal kapcsolatos jogsértések esetén az Üzemeltető a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében, és a hatóságok kérésére akár felhasználói információkat is kiadhat.

2.7. Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal a Webáruház használatával járó kockázatokért, ideértve többek között a más Felhasználók által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett olyan káros tartalmakat (például számítógépes vírusok, férgek), amelyek a Felhasználó számítógépes rendszerében károkat okoznak, valamint a használat során Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott károkat. Az Üzemeltető felhívja a Felhasználót, hogy gyanú esetén küldjön értesítést az alábbi címre: info@webfotokonyv.hu

2.8. Amennyiben Felhasználó nem tartja be a jelen Szerződés rendelkezéseit, illetve jogszabályba vagy jó erkölcsbe ütköző vagy az Üzemeltető jó hírnevét sértő magatartást tanúsít, úgy Felhasználót az Üzemeltető a Webáruház igénybevételéből kizárhatja, vagy a Webáruházhoz való hozzáférését felfüggesztheti.

3. Regisztráció

3.1. A Webáruház felületén történő vásárlásnak feltétele, hogy a Felhasználó a saját nevében, valós személyes adatait illetve elérhetőségeit megadja.

3.2. A program letöltésekor megadott e-mail címmel és névvel a letöltő bekerül a hírlevél adatbázisba, és feliratkozik a hírlevelünkre.

3.3. Vásárlásra a Felhasználó kizárólag akkor jogosult, ha:
- cselekvő képességében nem korlátozott nagykorú természetes személy; vagy
- jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, melynél a képviseletére jogosult személy regisztrál.

3.4. A Felhasználó köteles valós adatokat és pontos elérhetőségeket megadni (teljes név/cégnév; cím/székhely; telefonszám, e-mail cím; jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén adószám; disztribútori kód, szállítási cím, számlázási cím.). Az Üzemeltető bármikor jogosult újabb kiegészítő adatokat is kérni. A Felhasználó felelős minden olyan kárért, amely az Üzemeltetőt vagy harmadik személyeket a valótlan vagy nem megfelelően megadott adatokkal összefüggésben éri.

3.5. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy egy Felhasználó nem valós adatokat adott meg, az adott Felhasználó Webáruházhoz történő hozzáférését felfüggeszti vagy megszünteti, szükség esetén kárigényét érvényesíti.

4. Megrendelések

4.1. A Felhasználó a megrendeléseit a regisztrációt követően adhatja le. A rendszerben regisztrált Felhasználó megrendelésével megbízza az Üzemeltetőt, hogy a Webáruház általa megjelölt termékeit a szállíttassa le számára az általa megjelölt címre.

4.2. A megrendelések kizárólag elektronikus úton történnek az Interneten, és kizárólag a megadott adatlapokon keresztül. A számítógépes rendszer automatikusan dolgozza fel a kitöltött formanyomtatványon érkezett kéréseket. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket az Üzemeltetőnek nem áll módjában elfogadni. Üzemeltető felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy – az esetleges viták és félreértések elkerülése végett – minden esetben mentse le vagy nyomtassa ki a leadott megrendelését!

4.3. Az Üzemeltető mindenkor biztosítja, hogy a Felhasználó az általa bevitt adatokat – az adatbeviteli hibák azonosítása és kijavítása céljából is – megrendelésének elektronikus úton történő elküldése előtt ellenőrizni tudja.

4.4. Az Üzemeltető köteles a Felhasználó megrendelésének megérkezését a Felhasználó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Üzemeltetőnek felróható okból nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

4.5. Az Üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Amennyiben a megrendelt termékek bármely adata (ára, minősége, szállítási feltétele stb.) eltérne a honlapon szereplő ártól, akkor az Üzemeltető a megrendelőt erről elektronikus levélben értesíti. Amennyiben a Megrendelő az új árat vagy feltételeket nem fogadja el, díjmentesen elállhat a megrendelésétől. Ilyen esetben Üzemeltető csak a módosított feltételek kifejezett elfogadása esetén tekinti érvényesnek a megrendelést.

4.6. A megrendelések az Üzemeltetőhöz érkeznek be. A termékek eladója minden termék esetében az Üzemeltető, amelynek adatai az alábbiak:
Székhely: 1033 Budapest, Szentendrei u. 95.
Levélcím: 1033 Budapest, Szentendrei u. 95.
Adószáma: 23461190-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-966631
Nyilvántartó hatóság megnevezése: Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság
Telefonszám: 1 439-0485
Ügyfélkapcsolatot szolgáló elektronikus levelezési cím: info@webfotokonyv.hu
Kapcsolattartó: Kalmár Roland
Telefonszáma: +36/70–334 2734

5. Fizetés

A termékek mellett feltüntetett vételár forintban értendő és tartalmazza a szolgáltatásnak megfelelő terhelő közterheket, illetve az Általános Forgalmi Adót (ÁFA-t).

Az Üzemeltető az árváltozás jogát fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal.

A Felhasználó a következő fizetési módokat választhatja: elektronikus úton való bankkártyás fizetés, utánvétel (PickPackPont vagy MPL), helyszínen történő készpénzes fizetés.

Bankkártyával való fizetési mód esetén a szolgáltatás díját a megrendeléskor köteles teljesíteni, a számláján ekkor történik a költség terhelése.

Az elfogadható bankkártya típusok: VISA, MASTERCARD és MAESTRO

A bankkártyával való fizetés a Budapest Bank Nyrt. szerverén keresztül történik erős (128 bites) SSL technológiával kódolt weboldalon keresztül, így az Ön banki adatai garantáltan nem kerülnek illetéktelenek tudomására az Interneten keresztül. Ha az online fizetéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, hívja az ügyfélszolgálatunkat.

A szolgáltató megrendelés során keletkezett és birtokába jutott adatokat tárolja, azaz a kártyabirokos vagy megrendelő nevét kizárólag a kártyabirtokos által engedélyezett tranzakció végrehajtása céljából használhatja fel. A szolgáltató a tranzakció során keletkezett egyéb más adatokkal nem rendelkezik.

A Felhasználó hibájából eredően jelszavának harmadik személy által történő felhasználásból adódó károkért Üzemeltető felelősséget nem vállal. Felhasználó kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli. A Felhasználó hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért a Üzemeltető semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja és lehetőségeihez mérten kezeli.

Megrendelés akkor jön létre, amikor Felhasználó a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. Üzemeltető garantálja, hogy Felhasználó bankkártyájának megterhelése csak azután jön létre, miután Felhasználó fizetési szándékát internetes felületen megerősíti.

Amennyiben a Felhasználó az igénybe vett szolgáltatás árát meghaladó összeg kifizetését kezdeményezte, ebben az esetben ezt írásban (e-mailben: info@monobit.hu) az Üzemeltető felé kell jeleznie. A levélnek tartalmaznia kell a túlfizetés összegét, idejét és a tranzakció számát. Az Üzemeltető a túlfizetés tényét a bejelentést követő 15 napon belül kivizsgálja és amennyiben a követelést jogosnak ítéli, úgy kezdeményezi az túlfizetett összeg jóváírását. A vizsgálat eredményéről a Felhasználót (a tranzakcióban megadott e-mail címen) írásban tájékoztatja.

Amennyiben a Felhasználó az igénybe vett szolgáltatás áránál kevesebb összeget kifizetését kezdeményezte, akkor az Üzemeltető írásban (a tranzakcióban megadott e-mail címen) értesíti a Felhasználót az észlelet különbözet tényéről, a követelt összeg nagyságáról, és az összeg kiegyenlítésének módjairól. Amennyiben a követelt összeg kiegyenlítése 8 napon belül nem történik meg a Felhasználó részéről, úgy az igényelt szolgáltatás teljesítésétől az Üzemeltető eláll, a már befizetett összeget a bankköltségek levonása után 15 napon belül jóváírja.

6. Szállítás

6.1. Az Üzemeltető az egyes megrendelések elkészítését az alább részletezett határidővel végzi, és ezt követően adja át szállításra.

6.2. A megrendelt termékek szállítási költsége a termékek súlyától és a szállítás módjától függően az alábbiak szerint alakul:

MPL-lel történő kiszállítás esetén 30 kg súlyhatárig bruttó 1650 Ft, PickPackPont-os átvétel esetén 20 kg súlyhatárig bruttó 750 Ft.

Ezeket meghaladó súly esetén személyes egyeztetés történik a kiszállítás módjáról.

6.3. A szállítási határidő

- MPL esetén a következőképpen alakul. Az elkészült terméket az elkészülést követő munkanapon az Üzemeltető az MPL telephelyére szállítja. Majd az MPL vállalja, hogy a küldeményt legkésőbb az átvétel napját követő 1. munkanapon kézbesíti, illetve a kézbesítést megkísérli.

- PickPackPont-os átvétel esetén a következőképpen alakul. Az elkészült terméket az elkészülést követő munkanapon az Üzemeltető a kézbesítő telephelyére szállítja. Budapesti átvevőhely esetén az ezt követő 1. munkanapon, vidéki átvevőhely esetében az ezt követő 2. munkanapon vehető át.

6.4. A csomag feladásáról az Üzemeltető automatikus email üzenetet küld a Felhasználónak. Üzemeltető felhívja Felhasználó figyelmét, hogy
– valós szállítási címet jelöljön meg a megrendelésnél
– az adatainál a telefonszámát is adja meg, annak érdekében, hogy ha kézbesítés közben bármilyen probléma felmerülne, a szállító cég felvehesse vele a kapcsolatot.

A megrendelt csomagról a Felhasználó bármikor érdeklődhet Üzemeltető ügyfélszolgálatán az info@webfotokonyv.hu email címen.

A szállítás költsége a Felhasználót terheli, azonban Üzemeltető vállalja a felelősséget a szállítás pontosságáért és biztonságáért, a szállítás során felmerült károkért.

Amennyiben a megrendelt termék szállításkor sérülten érkezik, a Felhasználó jogosult ezen termék átvételét megtagadni és az Üzemeltető költségén visszaküldeni.

Amennyiben a Felhasználó több terméket rendel meg egy időben az Üzemeltetőtől, akkor a szolgáltató ezen termékeket egy csomagban küldi meg a Felhasználó részére. A teljesítési határidő ebben az esetben az egyszerre megrendelt termékek közül a leghosszabb teljesítési határidejűével lesz azonos. A szállítás díjmentes, amennyiben a megrendelt termékek összege meghaladja a bruttó 50 000 Ft-ot, de a súly a fent említett súlyhatáron belül van.

Amennyiben a Felhasználó egy rendelésén belül több terméket is megrendel, és a rendelt termékek között van olyan, amit az Üzemeltető a többi termékhez képest jelentős késedelemmel tudna kiszállítani, az Üzemeltető egyeztetést kezdeményez a Felhasználóval. Ennek célja, hogy tájékoztassa a Felhasználót a kérdéses termék várható szállítási idejéről. Az ilyen módon az Üzemeltetőnek felróható késedelmes szállítás költsége nem a Felhasználót terheli. A megrendelés többi részét a vállalt szállítási határidők szerint szállítja az Üzemeltető.

7. Szavatosság

Az Üzemeltető a megrendelt termékekre a Ptk. szabályai szerinti szavatossággal tartozik. Hibás teljesítés esetén a Felhasználó a kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül köteles írásban tájékoztatni az Üzemeltetőt az info@webfotokonyv.hu elektronikus levelezési címen. Hibás teljesítés esetén a Felhasználó a Ptk. 306. §-ban meghatározott szavatossági sorrend szerint elsősorban kijavítást vagy kicserélést követelhet, másodsorban pedig árleszállítást igényelhet vagy elállhat a megrendeléstől. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs. Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek (pl. kicserélés vagy elállás esetén a visszaküldés postaköltsége) az Üzemeltetőt terhelik.

A Felhasználó a Szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat Az Üzemeltető ügyfélszolgálatán, valamint az info@webfotokonyv.hu e-mail címen jelentheti be. Az Üzemeltető a bejelentéseket, panaszokat minden esetben 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának megfelelően tájékoztatja a Felhasználót. Az Üzemeltető a Felhasználó által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt haladéktalanul intézkedik

A Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy a leadott megrendelését módosítani, de minden esetben köteles az Üzemeltető ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni. Mivel a megrendelt termékek a Felhasználó személyes igényei alapján, az általa küldött adatok szerint készülnek, így ezen termékek ellenértékét az elállása esetén is köteles kiegyenlíteni.

8. Adatvédelmi Szabályzat

8.1. Üzemeltető felhívja Felhasználó figyelmét, hogy figyelmesen olvassa el a Weblap használatához kapcsolódó adatvédelmi szabályzatot!

Hasznos tanácsainkért, akcióinkért, kövess minket a facebookon és a twitteren!

Elakadtál?
Mi segítünk

[contact-form-7 id="173" title="Kapcsolat form"]