A Webfotókönyv adatvédelme

A monobit nyomda kft. a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelési tevékenysége ezen adatkezelési szabályzata, valamint a hatályos jogszabályok (különösen: a személyes adatok védelméről szóló és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény) rendelkezései szerint történik.

A monobit nyomda kft. fenntartja magának a jelen adatvédelmi szabályzat megváltoztatásának a jogát azzal, hogy a változtatásokat legalább azok hatályba lépése előtt 15 nappal az érintettek tudomására hozza.

A monobit nyomda kft. az általa működtetett Webáruház internetes oldalai bármiféle adat megadása nélkül látogathatók. Bizonyos szolgáltatások (online vásárlás) teljes körű igénybevételéhez azonban szükséges a látogatók bizonyos személyes adatainak megadása.

 1. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak

Személyes adat: természetes személlyel (a továbbiakban ügyfél) kapcsolatba hozható adat, adatból levonható az ügyfélre vonatkozó következtetés. A személyes adat adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok;

Adatkezelés: alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése.

Adatkezelésnek számít adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is.

Adatfeldolgozás: adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint alkalmazás helyétől;

Adattovábbítás: ha adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Nyilvánosságra hozatal: Ha adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Adatkezelő: a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg.

Kötelező adatkezelés esetén adatkezelés célját és feltételeit, valamint adatkezelőt adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;

Adatfeldolgozó: A természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely adatkezelő megbízásából személyes adatok feldogozását végzi;

Adattörlés: adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: adatok tárolása, adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

2. A monobit nyomda kft. adatkezelése

2.1. A monobit nyomda kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést az adatok biztonságának védelmében.

2.2. A monobit nyomda kft. az Ügyfelek által önként a rendelkezésére bocsátott személyes adatot csak és kizárólag jogai gyakorlása és kötelezettségei teljesítése érdekében használja az adatkezelés teljes folyamata során.

2.3. A Webfotókönyv.hu Kft. által csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

2.4. A monobit nyomda kft. a http://webfotokonyv.hu címen elérhető portáljával kapcsolatos adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük Ügyfeleinket. Felhívjuk a Webfotókönyv.hu Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg (pl. mások számára történő internetes megrendelés stb.), akkor az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

2.5. A monobit nyomda kft. az általa kezelt adatot harmadik félnek semmilyen formában nem továbbítja. Ez alól kivételt képeznek az alábbi esetek:

 • ha a Szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el
 • ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli

2.6. A monobit nyomda kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely kötelező erejű jogszabályokon alapul és a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

2.7. A monobit nyomda kft. által végzett adatkezelés célja: az Ügyfél azonosítása és az ügyfelek egymástól való megkülönböztetése, az Ügyféllel történő kapcsolatfelvétel, a szerződés teljesítése, statisztika készítése, a felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása, elektronikus hirdetés küldése.

2.8. A monobit nyomda kft. által végzett adatkezelési jogalapja az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény 13 §-a, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.törvény 6.§ (5) bekezdése.

2.9. A monobit nyomda kft. által végzett adatkezelés során kezelt adatok köre:

 • Ügyfél ID, felhasználónév, jelszó,
 • Ügyfél e-mail címe
 • Ügyfél neve, telefonszáma (szükség esetén szállítási név és cím, számlázási név és cím)
 • a megrendeléssel kapcsolatos adatok.

2.10. A monobit nyomda kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amelyek az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

2.11. Az érintett Ügyfél bármikor írásban tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve a monobit nyomda kft. ügyfélszolgálata útján.

2.12. A monobit nyomda kft. a személyes adatot törli, ha

 • az adatkezelése jogellenes;
 • az érintett kéri;
 • az adatkezelés célja megszűnt;
 • az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A monobit nyomda kft. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

monobit nyomda kft.
dr Bodnár Csaba ügyvezető

Hasznos tanácsainkért, akcióinkért, kövess minket a facebookon és a twitteren!

Elakadtál?
Mi segítünk

[contact-form-7 id="173" title="Kapcsolat form"]